Pracownik laboratorium badania urządzeń informatycznych i oprogramowania

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • realizacja planu badania urządzeń informatycznych / badania oprogramowania;
 • wykonanie projektów badania urządzeń informatycznych / badania oprogramowania zgodnie z przyjętymi metodami;
 • samodzielna organizację i prowadzenie badania urządzeń informatycznych / badania oprogramowania oraz planowanie eksperymentów badawczych;
 • badanie podatności urządzeń informatycznych / oprogramowania:
 • identyfikowanie luk w bezpieczeństwie i potencjalnych zagrożeń;
 • opracowanie oraz interpretacja i analiza otrzymywanych wyników badań;
 • ocena bezpieczeństwa badanych urządzeń i systemów (w tym ocena stopnia spełnienia wymagań bezpieczeństwa);
 • przygotowanie pełnej dokumentacji z prowadzonych badań (raporty, rekomendacje, wytyczne);
 • opracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa;
 • opracowywanie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń informatycznych;
 • przygotowywanie wzorów OPZ dla najważniejszych klas urządzeń informatycznych;
 • opracowywanie sprawozdań z badania wraz z opiniami i interpretacją wyników;
 • udział we wdrażaniu metod badania urządzeń informatycznych / badania oprogramowania;
 • współudział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych metod badawczych;
 • przygotowanie dokumentacji procesowej dla prowadzenia badań na podstawie dokumentacji podstawowych i szczegółowych oraz aktualizacja dokumentacji procesowej;
 • przygotowanie dokumentacji procesowej dla prowadzenia badań laboratoryjnych własnych i zewnętrznych oraz aktualizacja dokumentacji procesowej;
 • utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej, sprzętu kontrolno-pomiarowego, wyposażenia laboratoryjnego i wszelkich narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia badań;
 • wdrażanie narzędzi wspomagających prowadzenie badań i ich ciągłe doskonalenie;
 • opracowywanie procedur i instrukcji metodycznych;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
 • stałe podnoszenie standardów i jakości badań laboratoryjnych;
 • udział w opracowywaniu materiałów i w prowadzeniu szkoleń i działań edukacyjnych oraz informacyjno-uświadamiających.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne;
 • minimum 3-letniego doświadczenia w zakresie projektowania, badań lub rozwoju urządzeń informatycznych / oprogramowania;
 • minimum rocznego doświadczenia w obszarze prowadzenia badania podatności urządzeń informatycznych / programowania;
 • wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii;
 • znajomości zasad bezpieczeństwa i narzędzi do analizowania zagrożeń (testy penetracyjne);
 • znajomości technik i narzędzi do wykrywania zagrożeń i podatności systemów;
 • znajomości obsługi sprzętu do prowadzenia analiz/badań laboratoryjnych;
 • umiejętności automatyzacji procesu prowadzenia badania;
 • umiejętności opracowywania procedur, instrukcji, raportów, formułowania wniosków;
 • umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego potrzebnego do wprowadzania i archiwizowania danych z badania;
 • doświadczenia w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa;
 • doświadczenia w przeprowadzaniu ocen ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i definiowaniu wymagań mitygujących te ryzyka;
 • mile widziane certyfikaty CISM, CISA, CISSP, CEH;
 • znajomości języka angielskiego;
 • zorientowania na cel;
 • dobrze rozwiniętych zdolności analitycznych i umiejętności rozwiązywania problemów;
 • otwartości na wyzwania i pracę z wieloma projektami;
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: