Specjalista ds. zarządzania wiedzą

Do głównych wymagań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • udział w opracowywaniu i doskonaleniu dokumentów strategicznych, wewnętrznych (modele, procesy, procedury, instrukcje) i dokumentów wynikających z zadań realizowanych przez dział i zespół,
 • udział w opracowaniu raportów i sprawozdań z działalności Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • zbieranie, aktualizacja i utrzymanie danych oraz organizacja procesu przetwarzania baz wiedzy,
 • zarządzanie treścią i informacjami zapisanymi w aplikacjach wspierających zarządzanie wiedzą i procesami biznesowymi wykorzystywanymi w repozytorium pionu,
 • udział we wdrożeniu repozytorium tworzącego bazę wiedzy i cyfrowe zasoby informacyjne Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • przygotowywanie dokumentacji systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • tworzenie materiałów multimedialnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, tłumaczenie wybranych materiałów i korzystanie z dokumentacji specjalistycznej,
 • ukończonego kursu z zarządzania zasobami informacyjnymi, gromadzenia
 • i przetwarzania danych lub wizualizacji danych,
 • ukończonego kursu z zarządzania projektami,
 • minimum dwuletniego doświadczenia w pracy:
  • z aplikacjami wspierającymi procesy biznesowe np. hurtownia danych / MS SharePoint,
  • przy eksploatacji baz danych i w przygotowaniu prezentacji danych używając raportów Access lub innych narzędzi do raportowania,
 • umiejętności i wiedzy z zakresu:
  • modelowania i analizy procesów biznesowych;
  • wykorzystania nowych technologii do budowy baz danych i repozytoriów danych;
  • tworzenia, utrzymywania i administrowania repozytorium / hurtownią / bazą danych;
  • analizy danych i zarządzania wiedzą;
  • przygotowania materiałów multimedialnych i dokumentacji technicznej;
  • posługiwania się MS Access i pracy w obszarze MS SQL server;
  • ustaw: o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych;
  • pracy w zespole w trybie zadaniowym i przy realizacji kilku zadań jednocześnie;
  • samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • dobrej organizacji pracy;
  • poprawnego pisania tekstów w języku polskim i angielskim.

 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • możliwość nauki języka angielskiego w godzinach pracy.

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że :

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;

- administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl ;

- przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;

- przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany”.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej treści będą przez NASK-PIB usuwane.

W zgłoszeniach prosimy o powołanie się na numer referencyjny stanowiska: